Privacy

De staatscommissie gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw e-mailadres alleen voor het beantwoorden van jouw vraag.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van jouw vraag. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij wij de gegevens nodig hebben voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw gegevens niet met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Beveiligen Persoonsgegevens

Wij voldoen technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van jouw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook jouw rechten beschreven met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten

Het verwerken van jouw persoonsgegevens stopt nadat wij jouw vraag beantwoord hebben. Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Meer uitleg over deze rechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte heb je ook het recht om een melding te doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

De staatscommissie kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De actuele versie vind je altijd op deze webpagina.

Indienen verzoek Wet open overheid (Woo-verzoek)

Op grond van de wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van de staatscommissie.

Het verzoek moet gaan over informatie die is vastgelegd in stukken. Met stukken wordt bedoeld: een door de staatscommissie opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of andere vormen van vastgelegde gegevens die verband houden met de publieke taak van de staatscommissie. Het gaat bijvoorbeeld om papieren documenten als (advies)brieven, rapporten, beleidsdocumenten en digitale stukken zoals e-mailberichten. 

Het Woo-verzoek en daarop genomen -besluit worden na afronding van het verzoek samen met de bijbehorende documenten gepubliceerd op deze website. 

Indienen van een Woo-verzoek

Is de door jou gezochte informatie niet al eerder openbaar gemaakt?
Dan kun je een Woo-verzoek indienen.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

  • je contactgegevens, inclusief telefoonnummer;
  • dat het om een Woo-verzoek gaat;
  • over welk onderwerp het gaat;
  • om welke (soort) documenten het gaat (omschrijf het document zo nauwkeurig mogelijk);
  • over welke periode het gaat.

Een verzoek om informatie op grond van de Woo stuur je naar:
e-mail: info@staatscommissierechtsstaat.nl
schriftelijk: Staatscommissie rechtsstaat
t.a.v. Contactpersoon Woo, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

Woo contactpersoon

Heb je vragen over welke informatie beschikbaar is of over de behandeling van je Woo-verzoek, dan kun je contact opnemen met de Woo-contactpersoon bij de staatscommissie. Je kunt de Woo-contactpersoon je vraag stellen door een e-mail te sturen aan info@staatscommissierechtsstaat.nl

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de staatscommissie, ontvang je een bevestiging. Als er nog vragen zijn over het verzoek, neemt de behandelende medewerker contact met je op. 
De staatscommissie heeft 4 weken de tijd om een besluit op je Woo-verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met nog 2 weken worden verlengd. Hier krijg je een bericht van. 
Als je Woo-verzoek omvangrijk of ingewikkeld is, zal de behandelaar van het Woo-verzoek aanvullende afspraken met jou maken over de uitvoering en afhandelingstermijn.

Bezwaar en beroep

Als je het niet eens bent met het Woo-besluit, kun je bezwaar maken bij de staatscommissie. Vervolgens kun je ook beroep en hoger beroep instellen. In het Woo-besluit zelf staat hoe en waar je bezwaar of beroep kunt aantekenen.

Het uitgangspunt van de Woo is dat alle informatie van de overheid openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar gemaakt mag worden. 

De criteria voor openbaarmaking zijn vastgelegd in de Woo. In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom dan niet. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van betrokken personen. Niet openbaar maken kan ook te maken hebben met de belangen van derden (belanghebbenden).

Belanghebbenden kunnen een zogenoemde zienswijze indienen, waarin zij aangeven waarom ze vinden dat informatie wel of niet openbaar kan worden gemaakt. Vanwege een zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat het Woo-besluit wordt genomen. Hier krijg je in dat geval bericht van.